Sunday, June 17, 2007

De stichting heeft ten doel:
a. het behoud van het open karakter, de landelijke schoonheid, de rust en leefbaarheid in het werkgebied, alsmede het op korte en lange termijn tegengaan van directe en indirecte negatieve invloeden hierop en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords;

b. het bevorderen van de verkeersveiligheid in het werkgebied;

c. het tegengaan van de ontwikkeling dan wel oprichting van kantoor- en bedrijfsterreinen in het werkgebied;

d. het tegengaan van de ontwikkeling dan wel oprichting van glastuinbouw in het werkgebied;

e. het tegengaan van de ontwikkeling dan wel oprichting van sportterreinen in agrarische gebieden binnen het werkgebied;

g. het bevorderen van esthetiek aan, in en om de gebouwen in het werkgebied;

h. het behoud van (inter)nationaal erkende milieunormen alsmede het tegengaan van hinder en overlast in het werkgebied; en

i. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken - alleen of in samenwerking met de overheid en met andere belanghebbenden en/of geïnteresseerden - door:
a. het verzamelen, analyseren en verstrekken van informatie;
b. het signaleren, volgen en corrigeren van ontwikkelingen welke het doel van
de stichting tegengaan
c. het benaderen van overheden, besturende lichamen en particulieren omtrent
alle zaken welke met het doel in verband staan;
d. het benutten van inspraakmogelijkheden, het indienen van bezwaar- en/of
beroepschriften en het eventueel instellen van rechtsvorderingen en/of
optreden als procespartij in (gerechtelijke) procedures wanneer het
genoemde doel in het geding is; en
e. al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.